مهدی اتحادفرد

تهیه صورت های مالی مطابق با آخرین استاندارد
آموزش جامع تهیه صورت های مالی مطابق با آخرین استاندارد
صورت مالی چیست ؟ صورت های مالی اصلی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و...
مشاهده دوره