غلامحسین محمدی عالیبری

عالیبری
آموزش جامع حسابرسی و دادرسی مالیاتی
حسابرسی و دادرسی مالیاتی چیست؟ حسابرسی مالیاتی به معنای بررسی و ارزیابی صحت و سقم حسابداری و مالی شرکت‌ها...
مشاهده دوره